• සිංහල අවුරුද්දට කලින් කියවන්න.
    සිංහල අවුරුද්දට කලින් කියවන්න.

    සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ගැන දැන් ටික ටික කතා කරන්න පටන් අරන්. දැන් ඉතින් හුඟ දෙනෙක් අවුරුද්ද ලං වෙනකොට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ බෝනස් එක අතට හම්බ වෙයි...

  • 2018 වසරට අදාළ අලුත් අවුරුදු නැකත්
    2018 වසරට අදාළ අලුත් අවුරුදු නැකත්

    අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙනකන් අපි හැමෝම ඉන්නේ නොඉවසිල්ලෙන්. එකම රටක ජිවත් වෙන අපි හැමෝම එකම වෙලාවක බත් කට කන්නේ එදා ඉඳන් අපි පුරුදු පුහුණු වුන සිරිතට...

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Designed and Developed by TNLRN Online