හෙළයන්ගේ ඉතිහාසය - episode 1

විජය රජු කියන්නේ සිංහයෙක්ගේ පුතෙක්ද?