හෙළයන්ගේ ඉතිහාසය - episode 2

කුවේණි කියන්නේ මිනීමස් කන යකින්නියක්ද?