ජීවිතේට ආදරෙන්.. 01

ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්ද? එහෙනම් මේ කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න.