තකට තක - Episode 03

ඉරාජ් වීරරත්න සමඟින් පේෂල මනෝජ්